Login
22 July 2010
ErP vervangt EuP richtlijn

Er is een nieuwe richtlijn die wel als basis gebruikt maakt van de eerdere EuP richtlijn (Energy using Products), maar op veel punten meer expliciet is over de verplichtingen die onze kant op zullen komen.

Het betreft de ErP richtlijn (Energy related Products) als nieuwe basis om Ecodesign te bevorderen, zie tekst hierna.

The ErP Directive is an expansive piece of environmental legislation; and if taken on alone by manufacturers can seem onerous to achieve and difficult to document compliance for legal CE Marking. De ERP-richtlijn is een expansieve stuk van de milieuwetgeving, en indien genomen alleen verder door de fabrikanten kan lijken zware en moeilijk te bereiken om de inachtneming van wettelijke CE-markering document. With 62 global laboratories focused on ErP, we are uniquely positioned to deliver ErP compliance solutions which are easy to understand, simple in their delivery and sensitive to your cost concerns. Met 62 wereldwijde laboratoria gericht op ERP, zijn wij uniek gepositioneerd om te leveren ERP-compliance-oplossingen die gemakkelijk te begrijpen zijn, eenvoudig in hun levering en gevoelig zijn voor uw kosten betreft.

As of November 20, 2009 the Eco-Design Directive EuP was replaced with the new energy-related products directive (ErP) 2009/125/EC. Met ingang van 11.20.2009 de Eco-Design Richtlijn evp werd vervangen met de nieuwe energie-gerelateerde producten richtlijn (ERP) 2009/125/EC. The old Eco-Design Directive for energy using products only covered products that were using energy such as a microwave, washing machine or a television. De oude richtlijn ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten alleen betrekking op producten die energie gebruikt werden, zoals een magnetron, wasmachine of een televisie. The new ErP-Directive covers products under the old EuP Directive as well as products that are energy-related and do not directly use energy such as such as double glazing windows, taps and showerheads. De nieuwe ERP-richtlijn heeft betrekking op producten die onder de oude evp richtlijn mee, alsmede producten die energie-en niet direct gebruik van energie, zoals, zoals dubbele beglazing, kranen en douchekoppen.

According to the European Commission the definition of an energy-related product is; “any goods having an impact on energy consumption during use". Energy-related products include all energy-using products, plus energy-saving products such as windows and some water-using domestic devices, which can reduce water consumption and therefore the amount of energy needed to heat water. Volgens de Europese Commissie de definitie van een energie-gerelateerd product is, "alle goederen die invloed hebben op energieverbruik tijdens het gebruik". Energiegerelateerde producten omvatten alle energie-producten gebruikt, plus energiezuinige producten zoals ramen en een beetje water -het gebruik van huishoudelijke apparaten, waardoor het water verbruik kan verminderen en dus de hoeveelheid energie die nodig is om water te verwarmen.

The ErP Directive will be implemented in each EU member country starting November 20, 2010. Het ERP-richtlijn zal worden uitgevoerd in elk EU-land vanaf 2010-11-20. The European Commission has not yet come up with a product list for the new Directive and the final text of the Directive is still to be published in the EU's Official Journal. De Europese Commissie heeft nog niet komen met een product-lijst voor de nieuwe richtlijn en de definitieve tekst van de richtlijn moet nog worden gepubliceerd in het EU Publicatieblad.

Current Implementing Measures (IM) Huidige uitvoeringsmaatregelen (IM)

 • Standby Off Mode: Standby uitstand
 • Non-Directional Household Lamps: Niet-gerichte lampen voor huishoudelijk
 • Household Refrigerating Appliances: Huishoudelijke koelkasten
 • Street & Office Lighting: Straat & kantoorverlichting
 • External Power Supply: Externe voeding
 • Televisions: Televisies

ErP Solutions ERP-oplossingen

1. 1. ErP Compliance Naleving van Erp

 • ErP Pre-Compliance Verification: Learn how your product measures up against proposed and future ErP regulations for R&D purposes, compliance planning and to determine market readiness. ERP Pre-toezicht op de naleving: Leer hoe uw product tegen de voorgestelde maatregelen tot en toekomstige ERP-regelgeving voor O & O-doeleinden, naleving van planning en afstemming op de markt te bepalen.
 • ErP Compliance Verification: Receive full verification to the appropriate EuP Implementing Measures and Intertek will deliver a test report for your product's technical file and Statement of Compliance for legal CE Marking . ERP toezicht op de naleving: Krijg volledige controle op de juiste uitvoeringsmaatregelen voor evp en Intertek zal een testrapport voor product technische uw dossier en verklaring van overeenstemming voor wettelijke CE-markering . We'll also advise and provide you with the most cost-effective path to compliance with other New Approach Directives. We zullen ook adviseren en bieden u de meest kosteneffectieve pad om de naleving van andere Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

2. 2. ErP Training & Consulting ERP Training & Consulting

 • ErP Training, Education, & Consulting: Strategy guide and plan, Business impact, supply chain options, legal responsibilities and deadlines. ERP-opleiding, onderwijs, & Consulting: Strategy Guide en te plannen, business impact, supply chain opties, juridische verantwoordelijkheden en deadlines.
 • ErP Eco Software Analysis: Let Intertek perform an analysis of your product's Ecological profile according to the EuP directive specifications. ERP Software Eco Analyse: Laat bijvoorbeeld Intertek het uitvoeren van een analyse van uw product Ecologische profiel volgens de richtlijn evp specificaties.
 • ErP Life Cycle Analysis: Identify the impacts on design, manufacturing, and product ERP-Life Cycle Analysis: Inventarisatie van de effecten op ontwerp, fabricage, en product
 • ErP Compliance Assurance Process: Process based building of testing and eco design data to support your compliance claim ERP Compliance Assurance-proces: proces op basis van tests en het opbouwen van ecologisch ontwerp gegevens naar uw compliance bewering te staven.

Bron: Intertek

Click for Map
Sponsored by
Ellage Electronics
E-Parts Electro Componenten B.V.


hit counter

Het aantal unieke sitebezoeken sinds
1-10-2007

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement